Iniciatíva 1000 dní

logo-iniciativa

Cieľom iniciatívy je napomáhať aplikácii vedeckých poznatkov z oblasti nutričného programovania do praxe a podporovať vzdelávanie praktických pediatrov, sestier, lekárnikov a rodičov v oblasti výživy malých detí.

Ambíciou iniciatívy 1000 dní je nasmerovať pozornosť verejnosti na dôležitosť budovania správnych stravovacích návykov v ranom veku, naštartovať zmenu správania rodičov a pozitívne tak ovplyvniť celoživotné zdravie detí.

Iniciatíva sa skladá zo štyroch kľúčových oblastí, ktoré na seba vzájomne nadväzujú:

1. IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV VO VÝŽIVE DOJČIAT A BATOLIAT

Na prelome rokov 2014/2015 prebehla pod vedením odborného garanta prof. MUDr. László Kovácsa, MPH a MUDr. Ivety Čiernej, PhD. štúdia Nutričné návyky dojčiacich matiek a malých detí. Do štúdie sa zapojilo 550 dojčiat a batoliat a približne 150 dojčiacich žien zo Slovenskej republiky.

Výsledky tejto štúdie nám umožnili zamerať sa na tie oblasti výživy dojčiat, batoliat a dojčiacich žien, v ktorých dnes najviac robíme chyby, a pomôcť tak lekárom a rodičom položiť pevné základy pre zdravie budúcich generácií.

2. IMPLEMENTÁCIA ODPORÚČANÍ PRE VÝŽIVU DOJČIAT A BATOLIAT

V novembri 2016 sme v spolupráci so Slovenskou pediatrickou spoločnosťou vydali Základné informácie o materskom mlieku a dojčení pre pracovníkov v zdravotníctve. Táto publikácia má za cieľ poskytnúť pediatrom, neonatológom aj študentom medicíny najaktuálnejšie informácie o témach spojených s materským mliekom a dojčením.

V apríli roku 2015 bola vydaná sekciou pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti publikácia Odporúčania na výživu dojčiat a batoliat. Tento text sumarizuje súčasné názory renomovaných odborných spoločností na najdôležitejšie oblasti výživy detí raného veku v klinickej praxi praktického lekára pre deti a dorast (PLDD).

Cieľom Iniciatívy je rozšíriť edukačné materiály medzi PLDD a s nimi spolupracujúcim zdravotníckym personálom a tým maximalizovať pozitívny dopad najnovších poznatkov o výžive na zdravie budúcich generácií v Slovenskej republike.

3. VZDELÁVANIE PRAKTICKÝCH LEKÁROV PRE DETI A DORAST

Za priamej účasti popredných slovenských odborníkov z oblasti pediatrie, detskej gastroenterológie, alergológie a neonatológie iniciatíva realizuje dlhodobý program vzdelávania PLDD vo forme odborných seminárov a prednášok na odborných kongresoch.

Sekcia gastroenterologickej pediatrie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

V rokoch 2015 a 2016 bola uskutočnené séria seminárov pod názvom „Vplyv výživy v prvých 1000 dňoch na budúce zdravie“ a „Problémy príjmu potravy u dojčiat a batoliat NutriCHEQ ako nástroj na ich identifikáciu a úpravu“ v rôznych mestách Slovenskej republiky. Okrem toho sa témy výživy v prvých tisích dňoch pravidelne objavujú na pediatrických kongresoch v rôznych mestách Slovenska. Obsah prednášok je zameraný na vybrané témy z oblasti správnej výživy dojčiat a batoliat. Cieľom je podporiť PLDD v ich kľúčovej úlohe, pomôcť im naštartovať zmenu v správaní rodičov a tým zlepšiť zdravie budúcich generácií v Slovenskej republike. Semináre prebiehli pod záštitou Sekcie pediatrickej gastroenterológie pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a prednášky na kongresoch prebiehajú pod záštitou Slovenskej pediatrickej spoločnosti.

4. OSVETA ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Ruka v ruke so vzdelávaním zdravotníckych pracovníkov sa iniciatíva usiluje o informačnú kampaň v médiách, ktorá má za cieľ upozorniť širokú verejnosť a predovšetkým rodičov dojčiat a batoliat na dôležitosť budovania správnych stravovacích návykov v prvých 1000 dňoch života. Hlavné témy kampane sú v súlade s najnovšími poznatkami o výživy dojčiat a batoliat, a taktiež s priamou komunikáciou rodičov s odborníkmi v ordináciách PLDD, ktorí boli vyškolení v rámci seminárov 1000 dní, Zdravý štart (vzdelávací projekt pre zdravotné sestry) alebo počas prednášok na odborných kongresoch.